Algemene voorwaarden

Inschrijven
Voor onze cursussen kunt u zich inschrijven via onze website www.edudentaal.nl. Toelating bij de cursus vindt plaats op volgorde van ontvangst van de inschrijving. U ontvangt uiterlijk 2 weken voor de nascholing per e-mail de factuur. De betalingstermijn is 14 dagen, maar de kosten voor deelname dienen voor aanvang van de nascholing op het banknummer van Edudentaal (NL14ABNA0571936946) te zijn bijgeschreven.
 
Persoonlijke gegevens
Er wordt te allen tijde vertrouwelijk omgegaan met uw persoonlijke gegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens en overige relevante wetgeving.
 
Annuleringsvoorwaarden
U hebt na de datum van inschrijving een bedenktermijn van 14 dagen. Bij annulering tot vier weken voor de cursusdatum bent u €45,- administratiekosten verschuldigd, daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Voor enkele cursussen gelden andere annuleringsvoorwaarden. Voor zover van toepassing worden deze bij de betreffende cursus vermeld. Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk. Bij tussentijds stoppen van deelname aan meerdaagse cursussen en opleidingen vindt geen restitutie van deelnemersgelden plaats. Edudentaal behoudt zich het recht voor een cursus of symposium te annuleren bij onvoldoende belangstelling en het programma en/of de locatie te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u hierover 14 dagen vóór aanvang van de activiteit schriftelijk bericht. In die situatie zijn er uiteraard geen kosten voor u aan verbonden. Alle terugbetalingen worden binnen 14 dagen verwerkt en terugbetaald.
 
COVID-19
Zolang maatregelen vanuit de overheid vanwege COVID-19 van toepassing zijn, zullen wij al het mogelijke in het werk stellen om het event binnen de richtlijnen van het RIVM te laten plaatsvinden. Mocht dit niet mogelijk zijn dan annuleren wij het congres en worden alle betalingen uiteraard gerestitueerd.
 
Geheimhoudingsplicht
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 
No show
Als u niet aanwezig bent op de cursus of het congres of niet tijdig annuleert, worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht.
 
Vervanging
Bij verhindering kan een collega uw plaats innemen. Meldt u uw verhindering en/of vervanging van deelname dan zo spoedig mogelijk en ten minste 14 dagen voor aanvang van de cursus bij Edudentaal. Vervanging na het begin van een opleiding, cursus of congres is niet mogelijk.
 
Accreditatie
Edudentaal streeft ernaar KRT- en KRM-accreditatie te verkrijgen voor de aangeboden cursussen en symposia. Aan de in folders en op de website genoemde accreditatieaanvragen en eerdere accreditatietoekenningen kunnen echter geen rechten worden ontleend.
 
Certificaat
Iedere deelnemer ontvangt na afloop van de nascholing het bijbehorende certificaat of kan dit op aanvraag digitaal toegestuurd krijgen. Wilt u een nieuw certificaat ontvangen dan zijn hieraan kosten verbonden.
 
Klachten - geschillen
Eventuele klachten over de door opdrachtnemer geleverde diensten dienen binnen uiterlijk acht dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreken hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.
 
 
Auteursrecht
Het auteursrecht (copyright en eigendomsrecht) op de door Edudentaal georganiseerde nascholingen en uitgegeven nascholingsmateriaal berust bij Edudentaal, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. De deelnemers mogen de nascholingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik en onder duidelijke bronvermelding.